HABER: SEDAT AĞACIKOĞLU 
KASTAMONU (İHA) -Kastamonu’nun Tosya ilçesi SGK Müdürü Soner Biçer İşveren ve Muhasebecilere 2016’da Ertelenen Prim Ödemelerini Belirlenen Tarihte Ödemesi konusunda uyarılarda bulundu.18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiştir.
Söz konusu madde ile;
“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir”
Hükümleri getirilmiştir.
Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına dahil edilmeyecektir.
 
İlgili aylar için hesaplanan prim borçları 9 ay süreyle ertelenmiş olup, erteleme süresince gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmamış ve ertelenen sigorta primi borçlarının aşağıda belirtilen tarihlerde ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.
Ayrıca gerekli şartları taşımaları durumunda erteleme süresi içinde işverenler sigorta primi teşviklerinden yararlanmaya devam etmişlerdir.

Borcun Dönemi Erteleme Tarihi
2016/Aralık 2017/Ekim ( Son ödeme Ekim Ayının son günü)

2017/Ocak 2017/Kasım

2017/Şubat 2017/Aralık

  (SDA-

Editör: TE Bilisim